Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Mirza Ismail
ಧಾರಿಣಿಯ ವಾಸಿಗಳ್ಗಿಹುದೊಂದು ಹಿತವಾರ್ತೆ |
ಆರಯ್ವುದಾರ್ತರ್ ಅತ್ಯಾರ್ತರಾಪದವ ||
ರೌರವಿಗೆ ಹಿತ ಮಹಾರೌರವಿಯ ಗೋಳುದನಿ |
ನಾರಕದೊಳದುಪಾಯ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||