Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Sri. V. T. Sreenivasan
ಆವ ಜೀವದ ಪಾಕವಾವನುಭವದಿನಹುದೊ! |
ಆವ ಪಾಪಕ್ಷಯವದಾವ ಪುಣ್ಯದಿನೋ! ||
ಕಾವಿರದೆ ಪಕ್ವವಹ ಜೀವವಿಳೆಯೊಳಗಿರದು |
ನೋವೆಲ್ಲ ಪಾವಕವೊ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||