Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Sri. K. S. Ramaswamy
ರುಚಿಯೊಪ್ಪೆ ರಸನೆಗದು ಶೂಲವಹುದುದರಕ್ಕೆ |
ತ್ವಚೆ ಬೇಳ್ಪ ತಂಗಾಳಿಯಿಂ ಬೇನೆಯೆದೆಗೆ ||
ರಚಿಸಿದವನಿಂತೊಡಲೊಳಿಡೆ ವಿಷಮ ಕುಟಿಲಗಳ |
ಉಚಿತವಾವುದೊ ನಿನಗೆ? - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||