Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Prof. R. J. P. Williams
ಆವ ಜೀವದ ಪಾಕವಾವನುಭವದಿನಹುದೊ! |
ಆವ ಪಾಪಕ್ಷಯವದಾವ ಪುಣ್ಯದಿನೋ! ||
ಕಾವಿರದೆ ಪಕ್ವವಹ ಜೀವವಿಳೆಯೊಳಗಿರದು |
ನೋವೆಲ್ಲ ಪಾವಕವೊ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||