Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Sri. V. Krishnamurthi
ಮೋಹನಾನಂದಭೈರವಿ ಶಂಕರಾಭರಣ |
ಶಾಹನ ಕುರಂಜಿ ಕೇದಾರ ಕಾಪಿಗಳ ||
ಮೋಹ ಸರ್ವಸ್ವಗಳ ರಾಗಾಬ್ಧಿಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ |
ಗಾಹಿಸದರೊಳಗೆ ನೀಂ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||