Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
List of Articles
(A-Z) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಚಿತ್ರವಿಂದ್ರಜಾಲದ ಕೃತ್ಯ |
ಸಾಕೆನದೆ ಬೇಕೆನದೆ ನೋಡು ನೀನದನು ||
ತಾಕಿಸದಿರಂತರಾತ್ಮಂಗಾವಿಚಿತ್ರವನು |
ಹಾಕು ವೇಷವ ನೀನು - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||